หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_6653
19 Dec 2014
การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_6652
19 Dec 2014
ติดตามการส่งคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายทุกรายการ ประจำปีงบประมาณ 2556-2557
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_6651
19 Dec 2014
ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ค่ายพักแรม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_6650
19 Dec 2014
ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ค่ายพักแรม
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_6625
19 Dec 2014
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_ว6610
17 Dec 2014
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว6522
16 Dec 2014
การตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการระดับสนามสอบ ครั้งที่ 1
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_6519
15 Dec 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_6521
15 Dec 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_6557
15 Dec 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_6551
15 Dec 2014
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเจ้าฟ้าอ..
สคฝ. 48/2557
15 Dec 2014
เชิญประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ