หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_8286
14 Dec 2015
การขอรับอุดหนุนค่าหนังสือเรียนเฉพาะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุปกรณ์การเรียนและ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ทุกโรงเรียน..
04049_8294
14 Dec 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_ว 8284
14 Dec 2015
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว8260
11 Dec 2015
การตั้งค่าระบบ AMSS++
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_8257
11 Dec 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_8251
11 Dec 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเจ้าฟ้าอ..
  ด่วนที่สุด
04049_ว8243
11 Dec 2015
เชิญชวนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
  ด่วนที่สุด
04049_ว8242
10 Dec 2015
แจ้งยกเลิกการใช้ระบบ OBEC e-office
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุก..
04049_ว8217
9 Dec 2015
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว 8236
9 Dec 2015
การสำรวจข้อมูลด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/โร..
04049_8230
9 Dec 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฉือจี้เช..
04049_8231
9 Dec 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 3 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ