หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ว525
30 Jan 2015
การนำส่งกล่องปรับขนาดสำหรับบรรจุซองกระดาษคำตอบคืนศูนย์สอบ (กล่องกากบาท)
ทุกโรงเรียน..
04049_ว495
29 Jan 2015
การดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o - net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทุกโรงเรียน..
04049_ว490
29 Jan 2015
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดอำเภอ..
04049_ว489
29 Jan 2015
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o - net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทุกโรงเรียน..
04049_ว488
29 Jan 2015
การเตรียมหลักฐานประกอบการสอบ O net ในกรณีที่ข้อมูลนักเรียนไม่ตรง ครั้งที่ ๔
ทุกโรงเรียน..
04049_ว486
29 Jan 2015
การจัดสรรหนังสือมั่นใจด้วยการสื่อสาร
ทุกโรงเรียน..
04049_ว487
29 Jan 2015
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้อำนวยการ ฯ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว476
29 Jan 2015
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ทุกโรงเรียน..
04049_ว475
29 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาคีเชียงใหม่ฯ
ทุกโรงเรียน..
04049_ว445
28 Jan 2015
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย
ทุกโรงเรียน..
04049_ว444
28 Jan 2015
การสำรวจความเห็นต่อการปรังปรุง แก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์
ทุกโรงเรียน..
04049_ว443
28 Jan 2015
ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ทุกโรงเรียน..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 9 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ